Choď na obsah Choď na menu
 


Ročníkové práce - pokyny

FORMY RP

- text a obrázky min. formátu A5 t.j. 2 obrázky na jednu stranu s popisom (rozsah podľa ročníka),

- jednoduchý plagát (fotografie, nákresy, obrázky, popis),

- trojrozmerný výtvor (konštrukcia), modely, pomôcky + vlastný popis,

- videonahrávka, foto - video prezentácie a popis,

- počítačový program a popis.

  VÝCHOVNO-VZDEÁVACÍ CIEĽ RP

Tvoria zručnosti, ktoré chceme v žiakoch rozvíjať:

- štúdium literatúry, orientácia v informáciách,

- samostatnosť, samoštúdium, motivácia,

- porovnávanie,

- klasifikácia (triedenie javov),

- analýza a syntéza (rozklad na časti a spájanie častí do celkov),

- abstrakcia (výber podstatných znakov),

- aplikácia (prenos, uplatnenie skúseností, poznatkov v inej oblasti),

- zovšeobecňovanie,

- predikcia (na základe známych poznatkov predpokladať ďalší vývoj javu, procesu),

- elaborácia (vypracovanie, dôraz na detaily),

- kreativita (plynulosť (vymyslieť čo najviac vecí z danej oblasti), pružnosť (vymyslieť čo najviac vecí rôznorodých

– z rôznych oblastí), originalita (jedinečnosť),

- kritické myslenie,

- hodnotenie (klady a zápory daného javu),

- argumentácia, zdôvodňovanie, presné vyjadrovanie,

- prezentácia pred auditóriom, obhajovanie vlastnej práce, názorov. 

  POMOC UČITEĽA

Spočíva predovšetkým v oboznámení žiakov s podmienkami vypracovania RP, podpore a povzbudzovaní, formulácii témy RP, rady pri písaní RP. Individuálna pomoc ostatných učiteľov, ktorí majú blízko k téme RP. Tvorba RP nie je súčasťou vyučovacích hodín. Konzultácie RP s učiteľom (v prípade potreby) prebiehajú poobede, a to vo vopred dohodnutom termíne s vyučujúcim.

 POMOC RODIČOV

Spočíva v motivácii detí a predovšetkým:

- v spoločnej návšteve múzeí, knižníc, výstav...,

- poskytovaní literatúry, internetu a vytvorenie podmienok pre písanie RP,

- technická pomoc (pomoc pri prepisovaní textu a tvorbe prezentácií (malých detí), tlače, zabezpečenie viazania RP. 7.

PREZENTÁCIA ROČNÍKOVEJ PRÁCE

Triedne kolo – prebieha v termíne vopred určenom po dohode s triednymi učiteľmi. Dieťa prezentuje svoju RP pred publikom (ostatnými žiakmi) a porotou v zložení: triedny učiteľ, 2 žiaci vyšších ročníkov z TND. V porote pri prezentáciách RP môžu byť aj ostatní učitelia - 1. a 2. stupňa, ktorých hlas je poradným. Porota hodnotí žiakov podľa tzv. Kritérií hodnotenia prezentácií RP, v ktorých sa na základe cieľov RP zohľadňuje: spracovanie RP, predvedenie prezentácie (zrozumiteľnosť prednesu, tempo, rýchlosť, kontakt s poslucháčmi a spätná väzba, intonácia reči, neverbálna komunikácia – gestá, mimika), prezentácia (grafické spracovanie – kresby, grafika, prezentácia – spracovanie, modely, pomocný materiál, obrázky, fotografie), odpovede na otázky publika a porotcov). Triedne kolo sa uskutoční po vyučovaní za prítomnosti verejnosti.